Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Име на проекта: Автоматизиране на поточните линии по преработка на месни деликатеси, чрез закупуване на ново технологично оборудване и машини в гр. Пловдив

Бенефициент: „АБЙОН“ ЕООД

Мярка: Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Цел на проекта: Автоматизиране на поточния процес по преработка и маркетинг на месни деликатеси, чрез закупуване на специализирани машини и оборудване

Договор: BG06RDNP001-4.015-0019-C01 от 15.08.2023 г.

Субсидия: 191 254.60 лв.

Начало на инвестицията: 15.08.2023 г.

Край на инвестицията: 15.06.2025 г.